Vedtekter og hamnereglar

Ei velfungerande hamn er avhengig av gode bryggereglar og båtforeninga er avhengig av vedtekter. Dette har vi gjort noko med, og vi har sett litt på kva andre har gjort og ut i frå dette grunnlagsmaterialet laga til forslag som vart lagt fram for første årsmøte til vedtak.

Alt vart godkjendt einstemmig og du finn dokumenta her: